Algemene voorwaarden

Maatschappelijke zetel: Vrombautstraat 111B – 9900 Eeklo
Ondernemingsnummer: 0790.452.208
BTW-nummer: BTW BE 0790.452.208

Toepassing

1. Door ondertekening van de overeenkomst of offerte met creANtief verklaart de klant dat hij kennis genomen heeft van de Algemene Voorwaarden van creANtief en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer dit in een schriftelijke overeenkomt tussen de klant en creANtief wordt opgenomen.

Offertes en overeenkomst

3. Offertes zijn 30 dagen geldig na opmaakdatum, zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

4. Een overeenkomst tussen creANtief en de klant komt tot stand wanneer de klant de offerte heeft aanvaard, hetzij door datering en ondertekening, hetzij via e-mail.

5. Extra werk dat buiten het afgesproken pakket valt, wordt in regie aangerekend aan € 65 per uur.

Facturatie

6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

7. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten van 10% verschuldigd (met een minimum van € 125,00).

8. De betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Klachten betreffende de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij creANtief aan te komen.

Webdesign

9. De facturatie geschiedt, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
a. Als voorschot 25% van het totale bedrag onmiddellijk na aanvaarding van de offerte.
b. Tussentijdse factuur van 50% van het totale bedrag als het voorontwerp klaar is.
c. Eindafrekening bij oplevering.

10. Na lancering van de website op internet volgt een periode van 2 weken waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief opgeleverd wordt geacht.

Onderhoudsabonnement

11. Het onderhoudsabonnement wordt per 6 maanden aangegaan en gefactureerd voor het begin van elke periode.

12. Het onderhoudsabonnement wordt automatisch hernieuwd, tenzij één van de partijen ten minste 1 maand voor de afloop van de overeenkomst schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst niet te willen verlengen.

13. Inbegrepen in het onderhoudsabonnement is webhosting, back-ups van de website, licenties en updates van de gebruikte software.

14. Indien upgraden van de software naar een nieuwe versie het herwerken van de website nodig maakt, is dit niet inbegrepen. Indien deze situatie zich voordoet, wordt de klant ingelicht over de kostprijs hiervan.

Aansprakelijkheid

15. De klant is aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, artistieke of intellectuele eigendom van teksten en audiovisueel materiaal op zijn website. De klant vrijwaart creANtief uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortvloeien.

16. De Algemene Voorwaarden van alle andere partijen waarop beroep wordt gedaan om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. CreANtief kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat volgt uit de Algemene Voorwaarden van leveranciers en andere partijen (bijvoorbeeld het tijdelijk niet beschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van websites ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze website).

17. Voor zover creANtief bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking en diensten van derden, waarop creANtief geen invloed kan uitoefenen, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook, voortkomend uit deze relaties. CreANtief is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke onbeschikbaarheid van de hosting of enige fout of nalatigheid van deze externe provider.

18. Bij de ontwikkeling van de website zal creANtief de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien. CreANtief zal niet aansprakelijk zijn indien de website desondanks niet-functioneel zou worden door toedoen van (een poging tot) hacking.

Toepasselijk recht

19. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.