Algemene voorwaarden

Maatschappelijke zetel: Vrombautstraat 111B – 9900 Eeklo
Ondernemingsnummer: 0790.452.208
BTW BE 0790.452.208

Toepassing

1. Door ondertekening van de overeenkomst of offerte met CreANtief verklaart de klant dat hij kennis genomen heeft van de Algemene Voorwaarden van CreANtief en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer dit in een schriftelijke overeenkomt tussen de klant en CreANtief wordt opgenomen.

Offertes en overeenkomst

3. Offertes zijn 30 dagen geldig na opmaakdatum, zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

4. Een overeenkomst tussen CreANtief en de klant komt tot stand wanneer de klant de offerte heeft aanvaard, hetzij door datering en ondertekening, hetzij via e-mail.

5. Extra werk dat buiten het afgesproken pakket valt, wordt in regie aangerekend aan uurtarief.

Facturatie

6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.

7. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten van 10% verschuldigd (met een minimum van € 125,00).

8. De betaling van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Klachten betreffende de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij CreANtief aan te komen.

9. Er is geen terugbetaling van het voorschot mogelijk.

Webdesign WordPress website ontwikkelen

10. De facturatie geschiedt, tenzij anders overeengekomen, als volgt:
Een voorschotfactuur van 25% van het totale bedrag, onmiddellijk na aanvaarding van de offerte. 
Termijnbetalingen: na betaling van het voorschot zal de klant maandelijks een factuur ontvangen van 25% van het totale bedrag, gedurende drie opeenvolgende maanden.

11. Na lancering van de website op internet volgt een periode van 2 weken waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief opgeleverd wordt geacht.

12. Eventuele bijkomende kosten zoals reiskosten, materiaalkosten, plug-ins en add-ons worden apart gefactureerd, of door de klant zelf aangekocht.

WordPress website aanpassingen

13. Inhoudelijke aanpassingen in regie worden aangerekend aan uurtarief en gefactureerd op het einde van elke maand.

14. Het maandelijkse abonnementen wordt voor het begin van elke maand gefactureerd.

15. Een strippenkaart voor 5 uur of voor 10 uur wordt vooraf aangekocht. De stippenkaart blijft na aankoop één
jaar geldig.

16. De uren worden geregistreerd in Toggl Track.

Onderhoudsabonnement

17. Het onderhoudsabonnement wordt per 6 maanden aangegaan en gefactureerd voor het begin van elke periode.

18. Het onderhoudsabonnement wordt automatisch hernieuwd, tenzij één van de partijen ten minste 1 maand voor de afloop van de overeenkomst schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst niet te willen verlengen.

19. Inbegrepen in het onderhoudsabonnement is webhosting, back-ups van de website, licenties en updates van de gebruikte software.

20. Indien upgraden van de software naar een nieuwe versie het herwerken van de website nodig maakt, is dit niet inbegrepen. Indien deze situatie zich voordoet, wordt de klant ingelicht over de kostprijs hiervan.

21. CreANtief kan op elk moment de tarieven van de diensten wijzigen, maar zal de klant hier vooraf van op de hoogte stellen. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen één maand na ingang van de nieuwe tarieven schriftelijk op te zeggen.

Verplichtingen van CreANtief

22. Inspanningsverplichting. CreANtief zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar best vermogen en in overeenstemming met de professionele standaarden uit te voeren. CreANtief zal alle redelijke inspanningen leveren om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

23. CreANtief is niet gehouden aan een resultaatverplichting. De uiteindelijke uitkomst van de diensten kan variëren. Er kan geen bepaald eindresultaat gegarandeerd worden.

Verplichtingen van de klant

24. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle nodige informatie (zoals teksten, beelden en andere inhoud) die nodig is voor het bouwen van de website door CreANtief. De klant begrijpt dat een tijdige en volledige aanlevering van deze informatie essentieel is voor het succesvol afronden van het project.
Indien de klant niet alle nodige informatie heeft aangeleverd om de website af te werken binnen zes (6) maanden na betaling van het voorschot, behoudt CreANtief zich het recht voor om het project op te schorten of te annuleren. In dergelijk geval zal CreANtief niet verantwoordelijk zijn voor eventuele vertraging, kosten of schade die voortvloeien uit de niet-tijdige levering van de informatie door de klant. Ongeacht de status van de voltooiing van de website, stemt de klant ermee in om het resterende factuurbedrag te betalen zoals overeengekomen in de initiële overeenkomst. Eventuele kosten voor heractivering van het project zullen door de klant worden gedragen en kunnen onderworpen worden aan aanvullende overeenkomsten tussen CreANtief en de klant.

25. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.

26. De klant stemt ermee in om tijdig en constructief feedback te geven tijdens de ontwikkeling van de website.
De klant stemt ermee in om binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van een feedbackverzoek van CreANtief, schriftelijk of mondeling feedback te verstrekken.
Indien de klant binnen de gestelde termijn van 7 dagen geen feedback verstrekt, behoudt CreANtief zich het recht voor om door te gaan naar de volgende fase van het project.
Indien de klant meer tijd nodig heeft om feedback te geven, dient hij/zij CreANtief hiervan op de hoogte te stellen en kan er in onderling overleg een verlenging van de feedback termijn worden overeengekomen.

Aansprakelijkheid

27. De klant is aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, artistieke of intellectuele eigendom van teksten en audiovisueel materiaal op zijn website. De klant vrijwaart CreANtief uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortvloeien.

28. De Algemene Voorwaarden van alle andere partijen waarop beroep wordt gedaan om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. CreANtief kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat volgt uit de Algemene Voorwaarden van leveranciers en andere partijen (bijvoorbeeld het tijdelijk niet beschikbaar zijn van servers waarop software draait die de klant gebruikt en het fout functioneren van websites ten gevolge van recente webbrowser updates die niet compatibel zijn met deze website).

29. Voor zover CreANtief bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking en diensten van derden, waarop CreANtief geen invloed kan uitoefenen, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook, voortkomend uit deze relaties. CreANtief is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke onbeschikbaarheid van de hosting of enige fout of nalatigheid van deze externe provider.

30. Bij de ontwikkeling van de website zal CreANtief de nodige veiligheidsmaatregelen voorzien. CreANtief zal niet aansprakelijk zijn indien de website desondanks niet-functioneel zou worden door toedoen van (een poging tot) hacking.

Wijziging Algemene Voorwaarden

31. CreANtief is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen als zij dat nodig acht. Indien er een wijziging heeft plaatsgevonden zal CreANtief de klant hiervan op de hoogte houden en een nieuw exemplaar toesturen. 

32. Indien wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aantoonbare nadelige gevolgen voor de klant hebben, heeft de klant het recht om de overeenkomst op te zeggen.

33. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden werden het laatst geüpdatet op 7 mei 2024.

Toepasselijk recht

34. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.